AVI bodem-as als grondstof

Bij afvalenergiecentrales ontstaan verbrandingsresten. Jaarlijks zo’n 2 miljoen ton. Van de resten die overblijven, heeft bodem-as het grootste aandeel. De rest bestaat uit onder meer ketel-as, vliegas en rookgasreinigingsresidu.

 

Kwaliteitsverbetering

De afvalsector spant zich in om bodem-as schoner te maken. Met de overheid is in een Green Deal afgesproken dat uiterlijk op 1 januari 2017 minstens de helft van de bodem-as wordt toegepast als schone bouwstof buiten de huidige IBC-categorie van het Besluit bodemkwaliteit. Daarna wordt bekeken of het mogelijk is om de IBC-categorie in 2020 te laten vervallen. Daarvoor is het nodig dat de kwaliteit van de bodem-as zodanig verbetert, dat een bouwstof ontstaat die zonder isolatiemaatregelen kan worden toegepast. Leden van de Vereniging Afvalbedrijven investeren fors om de kwaliteitsverbetering te bereiken. Kansrijk is bijvoorbeeld het wassen van bodem-as, waarvoor een grote proefinstallatie gunstige resultaten laat zien. Andere technieken waaraan wordt gewerkt, zijn de droge ontslakker, de versnelde veroudering en de droge scheidingstechniek. In de Green Deal is tevens afgesproken dat de afvalenergiecentrales de komende jaren een hoger percentage non-ferrometalen terugwinnen.

 

 

Scheiden van non-ferro-metalen

Bodem-as zit vol waardevolle grondstoffen die niet verbranden: vooral non-ferro-metalen, zoals koper, aluminium en zink. In geavanceerde scheidingsinstallaties worden deze metalen er met magneten, brekers, eddy-current installaties en zeven uitgehaald. Door nieuwe innovatieve technieken weten afvalbedrijven de materialen steeds nauwkeuriger te scheiden. Diverse bedrijven ontwikkelen nieuwe technieken om de terugwinning van bruikbare stoffen uit bodem-as te verbeteren. Onderzoek van de Vereniging Afvalbedrijven, de TU Delft en het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar het terugwinnen van aluminium heeft uitgewezen dat na het verbrandingsproces vrijwel dezelfde hoeveelheid aan metallisch aluminium over is als in het ingevoerde restafval. Het aluminium blijft in metaalvorm in bodem-as achter. Dit biedt kansen om het aluminium uit bodem-as terug te winnen.

 

Non-ferro scheiding door Schipper Recycling

Schipper Recycling BV is een recycle bedrijf wat sinds 1978 in de noordelijke recycle markt een toonaangevende rol speelt. Zeker op het gebied van innovatieve oplossingen voor aanbieders van secundaire rest-stoffen heeft Schipper Recycling meermaals aangetoond een betrouwbaar en bedrijfszekere partner te zijn.

Op de locatie van Schipper Recycling in Farmsum worden, naast de meer algemeen bekende productie van grondstoffen als meng- en betongranulaat, sinds een aantal jaren de opwerking van bodem-assen ter hand genomen. De in eigen beheer ontwikkelde sorteer- en scheidingsinstallatie voor het scheiden van ferro en non-ferro metalen uit deze bodemassen is volop in bedrijf en resulteert in een uitstekende scheiding van genoemde metalen uit de bodem-assen.

 

Verdere ontwikkelingen

Met de uitdrukkelijke wens van de directie van Schipper Recycling om bodem-assen te laten voldoen aan de in de uitgangspunten die in de Green Deal worden genoemd, is er naast de genoemde ontwikkeling en implementering van de scheidingsinstallatie een vervolgtraject van onderzoek en ontwikkeling gestart voor het toepasbaar maken van bodem-assen uit de verbranding van hout en houtresten als niet vormgegeven bouwstof voor de GWW industrie.

 

Verankering van uitlogende zware metalen

Uitvoerig onderzoek naar een juist bindmiddel voor de onomkeerbare verankering van milieubelastende zware metalen in bodem-assen uit de verbranding van hout en houtresten heeft geresulteerd in een bindmiddel wat aan deze eis voldoet. In een uitgekiend mengproces worden de te behandelen slakken gebonden met het bindmiddel volgens een aan een voortdurend proces van bedrijfscontroles bepaalde mengselsamenstelling, en als tijdelijk vormgegeven bouwstof in een uithardingsveld verwerkt. Na een gedefinieerde uithardingsperiode wordt het uitgehard materiaal opgebroken en in één van de breekinstallaties van Schipper Recycling gebroken in een granulaat van 0/31,5 mm, welke voldoet aan de BRL 2506: de nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® productcertificaat en het NL BSB® productcertificaat voor recycling granulaten voor toepassingen in beton, wegenbouw, grondbouw en werken.

 

BIOGRAN®, product van toewijding

Met het product BIOGRAN® toont Schipper Recycling haar toewijding en passie met betrekking tot het recyclen van secundaire grondstoffen . Het eindproduct voldoet aan alle geformuleerde eisen van de Green Deal en aan de BRL 2506. Wat zeker zo belangrijk is, naast de technische ontwikkeling van het product, natuurlijk de financiële kant van het opwerkingsproces.

Het product is concurrerend met de civieltechnisch vergelijkbare menggranulaten en aan de ingangszijde is er een alleszins acceptabele innametarief voor de onbewerkte ruwe as.

Met het product BIOGRAN® heeft Schipper Recycling een zowel milieukundig, civieltechnisch als ook een financieel aantrekkelijk alternatief, welke 100% voldoet aan de Green Deal die is geformuleerd door de overheid en het bedrijfsleven in de afvalverbranding sector.

 

 

 Deze innovatie is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)